mobile menu icon
responsive search icon
منوی پرتال پرشین پرشیا
لوگوی سایت پرشین پرشیا
فرهنگ و هنر

اندیشه

ویتگنشتاین و مرگ و زندگی  هر یک از ما آدمیان در لحظاتی از زندگی خود گونه ای ناراحتی از تجربیات  گذشته و ...
در گوشه‌ای از تهران دودآلود و فروشده در نیازهای عاجل و اندیشناکی‌های اکنونی، مردی زندگی می‌کند که اشتیاقِ او به دانستن و یافتن و نام‌گذاری یافته‌ها، یادآور هما...
بخش اندیشه-صفحه1