mobile menu icon
responsive search icon
پرتال پرشین پرشیا!
لوگوی سایت پرشین پرشیا
فرهنگ و هنر

اندیشه

معنای زندگی چیست؟ احتمالاً مهم ترین پرسش در فلسفه این است: آیا زندگی معنا دارد؟ بسیاری از انسان ها ابتدا به ...
به باور شوپنهاور از آنجا که اراده ای بی نظم و فاقد خرد در کانون هستی آدمی قرار دارد، زندگی یکسره رنج است فیلسوفان...
بخش اندیشه